Nikola Tesla

Nikola Tesla - his ideas are identical to what Anastasia tells us. 
Our electric universe... 

© 2019  Motherland project