© 2019  Motherland project 

Nikola Tesla

Nikola Tesla - his ideas are identical to what Anastasia tells us. 
Our electric universe...